Τηλέφωνο

22210 60558 / 698 3913004

Email

info@lpinsurance.com.gr

Τοποθεσία

Πυτιούσης 55, Νέα Λάμψακος

Ασφάλεια Ζωής

μια πράξη αγάπης και ευθύνης!

Ρωτήστε μας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση ζωής και όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε επικοινωνήστε μαζί μας

22210 60558
698 3913004

Ασφάλεια Ζωής

Τι είναι η ασφάλιση ζωής?

Η ασφάλιση ζωής, πολλές φορές, συγχέεται με την ασφάλιση υγείας. Ωστόσο, οι δύο αυτές έννοιες διαφοροποιούνται ως προς την κάλυψη που προσφέρουν. Η μεν ασφάλιση υγείας καλύπτει περιστατικά νοσηλείας από ένα ατύχημα ή μια ασθένεια. Η ασφάλιση ζωής καλύπτει τους δικαιούχους που έχουν οριστεί από τον ασφαλισμένο, σε περίπτωση πρόωρου θανάτου του. Το κεφάλαιο δίνεται εφάπαξ σε περίπτωση θανάτου είτε από ατύχημα είτε από ασθένεια. Η ασφάλεια ζωής, προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες – υποχρεώσεις ή επιθυμίες που έχει ο κάθε ένας. Διαφοροποιείται προκειμένου να εξασφαλίσει τους αγαπημένους του έναντι οικονομικών συνεπειών που θα προκύψουν από την πρόωρη απώλεια ζωής του. Η ασφάλιση ζωής και όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε, χωρίζεται κυρίως σε τρεις κατηγορίες: απλή, ισόβια και μικτή ασφάλιση ζωής.

Σε ποιους απευθύνεται η ασφάλιση ζωής?

Η ασφάλιση ζωής απευθύνεται σε όλους όσους η πρόωρη απώλεια ζωής τους θα επέφερε άμεσα οικονομικά προβλήματα στην οικογένειά τους, στην επιχείρησή τους ή σε τρίτους. Πιο συγκεκριμένα, η ασφάλιση ζωής μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από ένα φυσικό πρόσωπο σε ένα άλλο φυσικό πρόσωπο είτε από ένα νομικό πρόσωπο σε ένα φυσικό πρόσωπο.

Ορισμένα παραδείγματα ασφάλισης:

  • Οικογένειες
  • Μονογονεϊκές οικογένειες
  • Επιχειρηματίες
  • Ιδιώτες με δάνεια
  • Συνέταιροι (ασφάλιση συνεταίρων)
  • Επιχειρήσεις που ασφαλίζουν ανθρώπους «κλειδιά»
  • Ασφάλιση ζωής ως προστασία από φόρους κληρονομίας και μεταβίβασης περιουσίας

Εάν κύριο μέλημά σας είναι να θωρακίσετε, τόσο εσάς, όσο και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, από τους κινδύνους που απειλούν τη ζωή, καλύπτοντας, παράλληλα, και τις ανάγκες που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, μία ασφάλιση ζωής είναι ιδανική.

Αυτές διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Αποταμίευση: δηλαδή η ασφάλιση αποβλέπει στη συσσώρευση κεφαλαίου που θα σας αποδοθεί στη λήξη του ασφαλιστικού σας συμβολαίου, είτε με τη μορφή σύνταξης είτε με τη μορφή εφάπαξ.

  • Προστασία: δηλαδή η ασφάλιση αποβλέπει στην κάλυψη για το ενδεχόμενο θανάτου, ασθένειας ή ατυχήματος ή των συνεπειών τους (π.χ. νοσοκομειακά έξοδα, απώλεια εισοδήματος, ανικανότητα, αποπληρωμή υποχρεώσεων).